Ваулина, 9. Грамматические задания. Модуль 7. Упражнение 7

Открыть всю книгу
Составьте предложения, как в примере.
I wish Diana hadn’t lost my favourite earrings./ I wish I hadn’t lent Diana my favourite earrings.
I wish my best friend wasn’t upset with me./I wish I hadn’t lied to my best friend.
I wish I had brought my umbrella with me.
I wish my flatmate wouldn’t make so much noise.
I wish I hadn’t burnt my hand./I wish I hadn’t touched the frying pan.
Открыть всю книгу